Algemene Verkoopsvoorwaarden

Onderwerp en toepassingsgebied

1.De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden  bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten ( hierna de "Producten” genoemd) via de Internetsite van Materne (www.materne.be), op het Belgisch grondgebied. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van Producten uitgevoerd op de Site.

2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de N.V. Materne-Confilux  (BTW BE 0 401.408.863), met maatschappelijke zetel te Floreffe, 5150, 2, Allée des Cerisiers, in België, hierna genoemd "Materne-Confilux ”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd "de Aankoper ”. De Aankoper en  Materne-Confilux worden hierna samen de "Partijen”genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorafgaande Algemene voorwaarden . 

3. Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Site veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Aankoper  van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening. De bekrachtiging van de bestelbon via een elektronische handtekening heeft dezelfde waarde als een geschreven handtekening en die de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling bewijst.

4. De huidige Algemene Voorwaarden betreffen ten exclusieve titel slechts de Aankopers, natuurlijke personen die geen handelaars zijn. De Aankoper die een Product op de Site wenst te kopen, verklaart volledig juridisch handelingsbekwaam te zijn. Elke persoon die door de Wet onbekwaam is verklaard in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan  in geen geval aankopen op de Site, of moet dit doen via tussenpersoon, en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger, zoals geïdentificeerd in artikel 2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.  Deze wettelijke vertegenwoordiger wordt ertoe gehouden de Algemene Voorwaarden na te leven.

Beschrijving en beschikbaarheid van Producten

1. De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich op de Site bevinden, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de welbepaalde dag en moment waarop de Site wordt geraadpleegd door de Aankoper, en binnen de perken van de beschikbare stock. Materne-Confilux  zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van Producten in ‘real time’ op de Site weer te geven maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het voldoen van een Bestelling van een Aankoper  indien een Product niet meer beschikbaar zou zijn. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde Producten, zal de Aankoper erover ingelicht worden, en zal hij de mogelijkheid hebben om ofwel zijn Bestelling te wijzigen, ofwel deze te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn Bestelling terugbetaald zal krijgen indien hij reeds betaald had.

2. Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de Producten illustreren maken geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van Materne-Confilux niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

Aankoopprijs  

De prijs van elk Product wordt weergegeven op de Site in Euro, BTW inbegrepen. Deze prijs geldt in België, en is exclusief de voorbereidings- en leveringskosten, eveneens ten laste van de Aankoper, net zoals elke korting of aankoopbon aan de Aankoper en persoonlijke titel toegekend die in vermindering komt van de prijs. Materne-Confilux houdt zich het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen gefactureerd worden op basis van de van kracht zijnde Aankoopprijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Bestellingsmodaliteiten

1.Materne-Confilux zal elke Bestelling bevestigen door verzending van een e-mail aan de Aankoper  naar het door de Aankoper bij zijn toetreding opgegeven adres, binnen de 24 uur na Bestelling (hierna "Bestellingsbevestiging”genoemd). De Bestellingsbevestiging zal onder meer de datum van de Bestelling, het bestelde Product, de Aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, het leveringsadres en -modaliteiten vermelden. De door Materne-Confilux opgeslagen gegevens, zowel als de Bevestiging van de Bestelling maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

2.Materne-Confilux houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren of een levering te annuleren indien er een geschil (i) bestaat met de aankoper , (ii) bij totale niet betaling of partiële niet betaling van de bestelling of (iii) voor elk ander motief waarvoor Materne Confilux geen verklaring moet geven. In dit geval zal Materne-Confilux niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden.

Betalingsmodaliteiten

De betaling van aankopen geschiedt door overschrijving op het bankrekeningnummer van Materne-Confilux: BE57 2500 0784 2335 bij de bank BNP Paribasfortis.  De bestelling zal enkel geleverd worden zodra de betaling ontvangen is.

Levering

De levering wordt uitgevoerd door Materne-Confilux, overal in België. Bij de bevestiging van de Bestelling, heeft de Aankoper de keuze tussen verschillende leveringswijzen, ofwel afhaling bij Materne-Confilux te Floreffe ofwel een levering op een van de pleisterplaatsen van de vennootschap Kiala (overal in België). 
Indien  de Aankoper  opteert voor een levering op een Kiala pleisterplaats, zal Materne-Confilux zich zo goed mogelijk inspannen opdat de Bestelling naar de gekozen plaats wordt verstuurd binnen de 7 dagen na de ontvangst  van de betaling van de faktuur. De Aankoper zal op de hoogte worden gebracht van de beschikbaarheid van zijn pakje(s) op de Kiala pleisterplaats via het bij de bevestiging van de Bestelling gekozen mailadres. De Aankoper  beschikt vervolgens over een termijn van 14 dagen om zijn pakje af te halen op de Kiala pleisterplaats, en hij dient zijn identiteitskaart te tonen. Na deze termijn zal de Bestelling automatisch teruggeleverd worden aan Materne-Confilux die contact zal nemen met de Aankoper om de levering van de Bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de Aankoper geëist worden.

De overdracht van risico aan de Aankoper geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product ter beschikking wordt gesteld volgens de door de Aankoper gekozen leveringswijze, d.w.z. ofwel bij de anhaling bij Materne-Confilux, ofwel op de Kiala pleisterplaats. Het controlesysteem dat wordt gebruikt bij Materne-Confilux of de vennootschap Kiala levert het bewijs van terbeschikkingstelling.

Het komt de Aankoper toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakje te weigeren, indien het zou kunnen geopend zijn geweest of klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont. De genoemde voorbehouden en klachten betreffende de levering van Producten moeten rechtstreeks aan Materne-Confilux worden gericht binnen de 24 uren volgend op de levering van Producten.

Vertragingen in leveringen zullen geen schadevergoeding met zich meebrengen. De Aankoper heeft evenmin het recht contracten te vernietigen wanneer de vertraging te wijten is aan geval van overmacht, zoals: staking, lock-out, binnen of buitenlandse politieke gebeurtenissen, ernstig technisch ongeval, machinebreuk, gebrek en grond of brandstoffen, enz.

Elk product heeft de informaties aangaande de inhoud en de vervaldatum.  Materne-Confilux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade, zowel materiële als lichamelijke die kan optreden door een slecht gebruik van het product.

Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

Indien een van de op de Site aangekochte artikelen niet geschikt is voor de Aankoper, beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de levering, om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Binnen deze termijn moet de Aankoper aan Materne-Confilux zijn voornemens meedelen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, 
De retour aan Materne-Confilux zal geschieden naar het volgende adres van Materne-Confilux,  en per welk transportmiddel ook gekozen door de Aankoper, dewelke het bewijs van verzending moet behouden: Materne-Confilux, Allée des Cerisiers, 1 te 5150 Floreffe (België). De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Aankoper. 

In geval de Aankoper zijn herroepingrecht uitoefent volgens de modaliteiten overeengekomen in de vorige paragraaf, verbindt  Materne-Confilux er zich toe hem de Aankoopprijs terug te storten, indien deze reeds betaald werd, ten laatste binnen dertig (30) dagen vanaf ontvangst van Materne-Confilux van het teruggestuurd pakket. Anderzijds blijven de Voorbereidings- en leveringskosten verschuldigd zelfs in geval van volledige retour van het pakje.

De Aankoper zal dit herroepingrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten geopend werden. De Producten moeten goed beschermd teruggestuurd worden, in hun oorspronkelijke verpakking, vergezeld met de aankoopfaktuur waarvan de aankoper een copie zal bewaren.  Bij gebreke hieraan, zullen de Producten niet kunnen worden teruggenomen. Kunnen eveneens niet worden teruggenomen, de pakjes voor dewelke geen enkel ingesloten element toelaat de verzender te identificeren (retournummer, bestelnummer, naam, voornaam, adres). De teruggezonden artikelen die niet kunnen worden aanvaard blijven op het adres van  Materne-Confilux en ter beschikking van de Aankoper die ertoe gehouden is ze terug te nemen en ze te betalen. In geval van abnormale terugzendingen of met misbruik van recht, houdt Materne-Confilux zich het recht voor een latere Bestelling te weigeren.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens

Materne-Confilux verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Aankopers, die zij hem op de Site hebben meegedeeld. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door zijn interne diensten gebruikt worden voor de verwerking van bestellingen of met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven / informatie e-mails.

Materne-Confilux verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en huurt de inlichtingen aangaande zijn Aankopers niet uit aan derden. 

Overeenkomstig de  wetgevingen die van toepassing zijn kan de Aankoper zijn toegangsrecht tot het bestand en zijn verbeteringsrecht van de inlichtingen hem betreffende uitoefenen door  een mail te sturen aan ecommerce@materne.com.

Niettigheid van een clausule en bewijs

De niettigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden kan in geen elk geval de geldigheid noch het respecteren van de andere voorwaarden in gedrang brengen.

De informatica gegevens die in het informaticasysteem van Materne-Confilux bewaard blijven kunnen  als communicatie-, bestellings- en/of betalingsbewijs gebruikt worden tussen beide partijen.

Toepassingsrecht – Bevoegde rechtbank

In geval van betwistingen, zijn rechtbanken van Namen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van Materne-Confilux, alleen bevoegd voor betwistingen en geschillen.