Meteen naar de content
Gratis levering voor elke bestelling van een veelvoud van 16 producten (16,32,48,64,80...) !
De eindejaarsperiode is nogal een drukke periode. Dit kan een verlinging van de leveringstermijnen veroorzaken.
Wij danken U voor uw begrip.
Gratis levering voor elke bestelling van een veelvoud van 16 producten (16,32,48,64,80...) !
Privacyverklaring - E-commerce België
Privacyverklaring

Artikel 1 - TOEPASSINGSGEBIED

De onderstaande termen worden als volgt gedefinieerd:

- ‘Website’: de website http://www.materne.be en alle pagina's ervan.
- 'Producten': alle (materiële) producten en (niet-materiële) diensten die gekocht kunnen worden of waarvoor het mogelijk is om zich in te schrijven op de website.
- ‘Uitgever’: de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de uitgave en de inhoud van de website en wordt voorgesteld in de wettelijke vermeldingen van de website.
'Gebruiker': de internetgebruiker die de website bezoekt en gebruikt.
'Klant': de internetgebruiker die op de website een product of dienst aankoopt.

Artikel 2 - Vermeldingen opgelegd door de Franse wet op het vertrouwen in de digitale economie en het doel van de website

Deze website wordt uitgegeven door Materne-Confilux nv. De wettelijke informatie over de webhost en de uitgever van de website, met name de contactgegevens en de eventuele gegevens met betrekking tot het kapitaal en de inschrijving bij de KBO, wordt meegedeeld in de wettelijke vermeldingen van deze website. Informatie over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens (beleid en verklaring) wordt meegedeeld in het privacybeleid van de website. Deze website biedt de online verkoop van confituur, broodbeleg, thee, goodies … aan. De website is vrij en gratis toegankelijk voor elke internetgebruiker. Door een product of een dienst aan te kopen, een ledenzone aan te maken of algemener de website te bezoeken aanvaardt de internetgebruiker alle algemene voorwaarden en erkent hij er volledig kennis van te hebben genomen. Die aanvaarding kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer de internetgebruiker het vakje aanvinkt om aan te geven dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt, met bijvoorbeeld de vermelding ‘Ik erken kennis te hebben genomen van alle algemene voorwaarden van de website en ze te hebben aanvaard’. Het aanvinken van dat vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handtekening van de internetgebruiker. Wanneer een internetgebruiker deze algemene voorwaarden aanvaardt, wordt verondersteld dat hij de nodige handelingsbekwaamheid daartoe heeft. Als de gebruiker minderjarig of niet handelingsbekwaam is, verklaart hij de toestemming te hebben van een voogd, curator of wettelijk vertegenwoordiger. De internetgebruiker erkent de bewijswaarde van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze website en, tenzij om een tegenbewijs te leveren, ziet hij af van het recht om die te betwisten in geval van een geschil. De uitgever stelt de Klant op zijn Website een privacyverklaring ter beschikking met alle informatie met betrekking tot het gebruik van de door de uitgever verzamelde persoonsgegevens van de Klant en met betrekking tot de rechten van de Klant wat betreft die persoonsgegevens. De privacyverklaring maakt deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden. Aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden impliceert dus aanvaarding van de privacyverklaring.

Artikel 3 - Kenmerken van de aangeboden producten en diensten

De aangeboden producten en diensten staan in de op de website gepubliceerde catalogus. Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Bij elk product staat een beschrijving die door de uitgever werd opgesteld in functie van de door de leverancier aangeleverde beschrijvingen. De productfoto’s in de catalogus geven een getrouw beeld van de voorgestelde producten en diensten maar ze zijn niet bindend in die zin dat ze geen perfecte gelijkenis met de fysieke producten kunnen garanderen. De klantendienst van deze website is bereikbaar via e-mail op het volgende adres: info@materne.com of per post op het adres dat vermeld staat in de wettelijke vermeldingen, in welk geval de uitgever zich ertoe verbindt binnen 7 dagen te antwoorden. Materne-Confilux stelt haar gebruikers en klanten ook een hotline of telefonische assistentie ter beschikking, om hun vragen te beantwoorden. De telefonische assistentie is beschikbaar op het nummer 0032 81 74 44 (zonder extra toeslag).

Artikel 4 - Tarieven

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in de catalogus prijzen in euro inclusief alle belastingen, rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling.

Materne-Confilux behoudt zich het recht voor om elke wijziging in het btw-tarief door te rekenen in de prijs van de producten of diensten. De uitgever behoudt zich ook het recht voor om de prijzen op elk moment aan te passen. De prijs die wordt vermeld in de catalogus op de dag van de bestelling is echter de enige die van toepassing is op de klant.

Artikel 5 - Ledenzone

Een gebruiker die ingeschreven is op de website (lid) kan toegang krijgen tot de website door zich aan te melden met zijn aanmeldgegevens (e-mailadres opgegeven bij de inschrijving en wachtwoord) of eventueel via systemen zoals aanmeldknoppen van derden voor sociale netwerken. De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de bescherming van het wachtwoord dat hij heeft gekozen. Er wordt aanbevolen om complexe wachtwoorden te gebruiken. In geval van een vergeten wachtwoord kan het lid een nieuw wachtwoord genereren. Het wachtwoord garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie in de rubriek ‘Mijn account’ en de gebruiker mag het dus niet doorgeven of meedelen aan een derde. Als hij dat toch doet, kan de uitgever van de website niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de account van de gebruiker. Het lid wordt gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken bij aanmaak van zijn account. Het lid verbindt zich ertoe correcte informatie te verstrekken. De gegevens worden verzameld met als doel een ‘ledenaccount’ aan te maken. Dat account stelt de klant in staat al zijn op de website uitgevoerde bestellingen te raadplegen. Als de gegevens in de ledenaccount zouden verdwijnen door een technische storing of een geval van overmacht, kunnen de website en de uitgever ervan niet aansprakelijk worden gesteld, aangezien de gegevens geen bewijskracht hebben maar uitsluitend informatief van aard zijn. De pagina's met betrekking tot de ledenaccounts kunnen vrij worden afgedrukt door de houder van de betrokken account, maar ze vormen geen bewijs. Ze zijn louter informatief van aard en zijn bedoeld om een doeltreffend beheer van zijn bestellingen of van de bijdragen door het lid mogelijk te maken. De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om accounts van leden die deze algemene voorwaarden hebben overtreden (inclusief maar niet beperkt tot wanneer het lid opzettelijk foute gegevens heeft verstrekt bij zijn inschrijving en de aanmaak van zijn persoonlijke zone) of accounts die minstens een jaar inactief zijn geweest te verwijderen. Die verwijdering kan niet beschouwd worden als schade voor het verwijderde lid, dat geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding hiervoor. De verwijdering van een account sluit de mogelijkheid van de uitgever niet uit om gerechtelijke stappen te zetten tegen het lid wanneer de feiten dat rechtvaardigen.

Artikel 6 - Vrijstelling van aansprakelijkheid van de uitgever in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst

Als de website niet bereikbaar is door technische problemen of problemen van eender welke andere aard, kan de gebruiker zich niet beroepen op enige schade en geen aanspraak maken op een schadevergoeding. De onbeschikbaarheid van één of meerdere producten, zelfs indien deze aanhoudt en niet beperkt van duur is, kan niet als nadelig beschouwd worden voor de internetgebruikers en leidt op geen enkele manier tot de toekenning van schadevergoedingen en interesten vanwege de website of de uitgever ervan. De foto's en afbeeldingen van de op de website voorgestelde producten vormen geen enkele contractuele verbintenis. De uitgever van deze website kan dus niet aansprakelijk gesteld worden als de kenmerken van de producten verschillen van de afbeeldingen op de website of als deze afbeeldingen onjuist of onvolledig zijn.

De hyperlinks op deze website kunnen verwijzen naar andere websites en de uitgever van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld als de inhoud van die websites in strijd is met de geldende wetgeving. Ook kan de uitgever van deze website niet aansprakelijk worden gesteld als de internetgebruiker schade oploopt door een bezoek aan een van die websites.

Artikel 7 - Intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website gepubliceerde elementen

Alle elementen op deze website zijn eigendom van de uitgever of een derde gevolmachtigde of worden door de uitgever op de website gebruikt met toestemming van hun eigenaar. Het kopiëren van elementen, inclusief maar niet beperkt tot logo's en tekstuele, pictografische of videocontent, is strikt verboden en wordt beschouwd als vervalsing. Als een lid zich schuldig maakt aan vervalsing, kan zijn account worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding en zonder dat hij zich kan beroepen op enige schade als gevolg van de verwijdering. De verwijdering van zijn account sluit eventuele latere gerechtelijke stappen tegen hem op initiatief van de uitgever van deze website of zijn gevolmachtigde niet uit.

Artikel 8 - Beperking van de aansprakelijkheid

De uitgever van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, zoals gegevensverlies, hacking, een virus, onderbreking van de dienstverlening van de website of andere vormen van schade. De uitgever van de website is, met name tijdens online verkoop, slechts gebonden door een inspanningsverbintenis. De uitgever van de website van Materne-Confilux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de gesloten overeenkomst als gevolg van een geval van overmacht. Met betrekking tot de gekochte producten is de uitgever niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsverlies, verlies van winst, schade of kosten die zouden kunnen optreden. De keuze en aankoop van een product of een dienst vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De totale of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name vanwege onverenigbaarheid van het materiaal en/of de ingrediënten kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding, terugbetaling of het aansprakelijk stellen van de uitgever, behalve in geval van bewezen verborgen gebreken, non-conformiteit, defect of de uitoefening van het herroepingsrecht indien van toepassing, namelijk als de klant geen professional is en de overeenkomst die werd afgesloten om het goed of de dienst te verwerven herroeping toelaat volgens de artikelen van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht. Als een bestelling of een deel van een bestelling niet wordt geleverd, heeft de klant vanaf de geplande leveringsdatum 60 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen en de bestelling automatisch te laten annuleren door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen. Na die termijn zal geen enkel bezwaar meer worden geaccepteerd. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat hij de website gebruikt op eigen risico en uitsluitend onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De website verschaft de gebruiker informatie voor informatieve doeleinden, met eventuele onvolkomenheden, fouten, ontbrekende informatie, onnauwkeurigheden en andere ambivalenties. Materne-Confilux kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

- - voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met name met betrekking tot batenderving, winstderving, verlies van klanten of verlies van gegevens, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website of omgekeerd uit de onbereikbaarheid ervan;

- - voor een slechte werking, onbereikbaarheid van de website, foutief gebruik, slechte configuratie van de computer van de gebruiker, of het gebruik van een weinig voorkomende browser door de gebruiker;

- - voor de inhoud van reclameadvertenties en andere externe links of bronnen waartoe de gebruiker via de website toegang heeft.

Artikel 9 - Toegang tot de website

De uitgever van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, ongeacht of die te wijten is aan overmacht, onderhoud, een update, een wijziging van de website, een interventie van de webhost, een interne of externe staking, een netwerkstoring, een stroomonderbreking of een foutieve configuratie of foutief gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 10 - Opzeggen van een account

Het staat elke gebruiker vrij zijn account op de website te verwijderen. Daartoe moet het lid een e-mail naar de website sturen waarin hij aangeeft dat hij zijn account wil verwijderen. Na verwijdering van de account kunnen zijn gegevens niet meer worden hersteld.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bemiddeling

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Ze kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de uitgever van de website of zijn gevolmachtigde. De algemene voorwaarden die op de gebruiker van toepassing zijn, zijn de geldende voorwaarden op de dag van de bestelling of de verbinding met deze website. De uitgever verbindt zich ertoe al zijn oude algemene voorwaarden te bewaren en te bezorgen aan elke gebruiker die erom vraagt. Met uitzondering van bepalingen van openbare orde kunnen alle geschillen die zouden kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden alvorens over te gaan tot een rechtsvordering onderworpen worden aan de beoordeling van de uitgever van de website met het oog op een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat verzoeken om een minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet opschorten. Behoudens andersluidende bepalingen van openbare orde is elke rechtsvordering met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtshof waarbij de zaak aanhangig is gemaakt.

Bemiddeling bij consumentengeschillen

In overeenstemming met Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht, verwijst Materne-Confilux nv zijn particuliere klanten, in het kader van geschillen die niet met een minnelijke schikking opgelost konden worden, door naar de Consumentenombudsdienst, met de volgende contactgegevens:
Consumentenombudsdienst
- Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel
- Tel. : 02 702 52 20
- Fax : 02 808 71 29
- E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be
- Website : http://www.consumentenombudsdienst.be

Er wordt aan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt voorgesteld om geschillen op te lossen en gerechtelijke stappen te vermijden.

Artikel 12 - Gebruik van cookies

Een ‘cookie’ is een gegevensbestand dat op de computer van een gebruiker wordt geplaatst om hem te identificeren, zijn bezoek aan de website te personaliseren en de weergave van de website te versnellen. De website gebruikt voornamelijk ‘cookies’ om 1) bezoekstatistieken te verkrijgen om de gebruikerservaring te verbeteren en 2) toegang te verlenen tot een ledenaccount en content die niet toegankelijk is zonder aan te melden. De gebruiker erkent dat hij op de hoogte is van deze praktijk en geeft de uitgever van de website toestemming om cookies te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze ‘cookies’ nooit aan derden mee te delen, behalve in geval van gerechtelijke vordering. De gebruiker kan het opslaan van ‘cookies’ weigeren of zijn browser zo instellen dat hij een waarschuwing krijgt voordat hij ‘cookies’ aanvaardt. Daartoe moet de gebruiker de parameters van zijn browser instellen:

- - Voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

- - Voor Safari: https://support.apple.com/nl-be/HT201265

- - Voor Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en&safe=on

- - Voor Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-van-derden-uitschakelen

- - Voor Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Artikel 13 - Bestellingsvoorwaarden en beschrijving van het aankoopproces

Onder ‘Winkelmandje’ verstaan we het immateriële object dat de producten of diensten groepeert die de gebruiker op de website geselecteerd heeft door op die objecten te klikken, met het oog op een aankoop. Zodra de internetgebruiker alle artikelen die hij wenst te kopen heeft geselecteerd en aan zijn winkelmandje heeft toegevoegd, kan hij het winkelmandje bekijken om de bestelling te bevestigen door op de daartoe bestemde knop te klikken. Hij wordt dan doorgestuurd naar een overzichtspagina waar hij het aantal en de kenmerken van de bestelde producten en hun eenheidsprijs te zien krijgt. Als hij zijn bestelling wil bevestigen, dient de internetgebruiker het vakje aan te vinken met betrekking tot de bekrachtiging van deze algemene verkoopvoorwaarden en te klikken op de bevestigingsknop. De internetgebruiker wordt dan doorgestuurd naar een pagina waarop hij de velden van het bestelformulier moet invullen. In dat laatste geval moet hij een aantal persoonsgegevens over zichzelf opgeven die nodig zijn voor het goede verloop van de bestelling. Zodra de internetgebruiker het formulier heeft ingevuld, wordt hem gevraagd om zijn betaling uit te voeren met de betaalmethoden opgesomd in het gedeelte over betalingen van deze algemene voorwaarden. Enkele ogenblikken later krijgt de internetgebruiker ter bevestiging van zijn bestelling een e-mail toegestuurd, die hem nog eens een overzicht geeft van de inhoud van de bestelling en de prijs ervan. De verkochte producten en artikelen blijven in het bezit van de verkoper tot de prijs ervan volledig is betaald in overeenstemming met deze eigendomsvoorbehoudclausule.

Artikel 14 - Informatie met betrekking tot de betaling

De internetgebruiker kan een bestelling plaatsen op deze website en kan betalen met bankkaart, visa, maestro, SEPA. Betalingen met bankkaart gebeuren door middel van beveiligde transacties die worden aangeboden door een online betaalplatform (Mollie, dat gebruikmaakt van het SSL-protocol (Secure Socket Layer)). Deze website heeft geen toegang tot gegevens met betrekking tot de betaalmethoden van de gebruiker. De betaling wordt rechtstreeks gedaan aan de bank of betalingsprovider die de betaling van de Klant ontvangt. De beschikbaarheid van de producten wordt aangegeven op de website, in de fiche met de beschrijving van elk artikel. Na betaling is het de verantwoordelijkheid van de Klant om het betalingsbewijs met betrekking tot de bankgegevens van de transactie op te slaan en te bewaren. De Klant garandeert dat hij het volledige recht heeft om de betaalkaart te gebruiken en dat deze betaalmiddelen toegang geven tot voldoende middelen om alle kosten van het gebruik van de diensten van Materne te dekken. Materne-Confilux zal niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van een geschil tussen de Klant en Mollie. Om de veiligheid van betalingen tijdens transacties op haar Website te waarborgen, fraude te voorkomen en zo haar Klanten te beschermen, kan Materne-Confilux zich verplicht zien om over te gaan tot een geautomatiseerde verwerking om de bestellingen die op haar Websites worden geplaatst te controleren of te laten controleren door haar onderaannemers en om de regelmatigheid te verifiëren van de informatie die aan haar wordt doorgegeven tijdens die transacties. Die verificatie omvat het verwerken van bepaalde gegevens, met name van persoonlijke aard, verzameld via de Website in overeenstemming met de Privacyverklaring van Materne. Materne-Confilux behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de bovenstaande betalingsvoorwaarden, de levering van openstaande bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren. Materne-Confilux kan aanvullende informatie opvragen om de bestelling af te ronden.

Artikel 15 - Levering of terbeschikkingstelling

De klant krijgt de bezorgkosten te zien vóór overgegaan wordt tot de betaling. Het gaat enkel om leveringen in België en Luxemburg. Levering bij een afhaalpunt: Levering van het pakket tegen handtekening en op vertoon van een identiteitsbewijs. De levertijd wordt geschat tussen 2 en 5 werkdagen na de verzending van de bestelling. De bezorgkosten zijn vastgesteld op een forfaitair bedrag van € 5 incl. btw voor België en Luxemburg. Vanaf een aankoop van € 50 incl. btw neemt de uitgever de bezorgkosten voor zijn rekening. Thuislevering: Levering zonder handtekening voor kleine pakketten die in de brievenbus van de Klant passen. De levertijd wordt geschat tussen 2 en 5 werkdagen na de verzending van de bestelling. De bezorgkosten zijn vastgesteld op een forfaitair bedrag van € 5 incl. btw voor België en Luxemburg. Vanaf een aankoop van € 50 incl. btw neemt de uitgever de bezorgkosten voor zijn rekening. Voor leveringen op andere plaatsen dient de klant contact op te nemen met de klantendienst. Tenzij anders vermeld op de website tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde producten, verbindt de uitgever zich ertoe de producten te leveren binnen een termijn van hoogstens 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling. De koper kan een pakket weigeren op het moment van de levering wanneer hij een afwijking vaststelt met betrekking tot de levering (schade, ontbrekend product ten opzichte van de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken producten ...). Elke afwijking moet vervolgens door de koper op de leveringsbon worden aangegeven, handgeschreven en vergezeld van zijn handtekening. Om zijn recht op weigering uit te oefenen moet de koper het beschadigde pakket of de beschadigde pakketten in het bijzijn van de vervoerder openen en hem de beschadigde koopwaar mee terug laten nemen. Indien de koper zich niet aan die voorschriften houdt, kan hij zijn recht op weigering niet uitoefenen en hoeft Materne-Confilux het verzoek van de koper om het recht op weigering uit te oefenen niet in te willigen. Als het pakket van de koper met de post geretourneerd wordt aan de uitgever, zal de uitgever bij de ontvangst van het geretourneerde pakket contact opnemen met de koper om hem te vragen wat er met zijn bestelling moet gebeuren. Als de koper het pakket per vergissing geweigerd heeft, kan hij vragen om het opnieuw op te sturen door vooraf de verzendkosten voor de nieuwe verzending te betalen. De verzendkosten moeten ook betaald worden voor bestellingen waarvan de bezorging bij de bestelling gratis was. In het geval van een leveringsfout of een omruiling (indien het herroepingsrecht van toepassing is volgens artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van Economisch recht), dient elk om te ruilen of terug te betalen product in zijn geheel en in perfecte staat geretourneerd te worden aan Materne-Confilux. Elk defect als gevolg van een onbeholpenheid of verkeerde handeling van de koper kan niet worden toegeschreven aan Materne-Confilux. In overeenstemming met artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van Economisch recht, en indien het herroepingsrecht van toepassing is, beschikt de consument vanaf de leveringsdatum van zijn bestelling over een termijn van 14 werkdagen om elk artikel dat niet voldoet zonder verbrekingsvergoeding, met uitzondering van de retourkosten, te retourneren en de omruiling of terugbetaling ervan aan te vragen binnen veertien dagen vanaf de ontvangst door Materne-Confilux van de aanvraag tot terugbetaling of omruiling. Het product moet verplicht in perfecte staat geretourneerd worden. In voorkomend geval moeten alle accessoires erbij zitten. Als er niet is voldaan aan de voorgaande verplichtingen, verliest de koper zijn herroepingsrecht en zal het product op zijn kosten aan hem geretourneerd worden. De koper krijgt de aanbeveling om de retourzending uit te voeren via een dienst met een traceermogelijkheid. Als het geretourneerde pakket niet aankomt bij Materne-Confilux, is het anders niet mogelijk om bij de postdiensten navraag te doen om het pakket te lokaliseren. Het is aan de klant om te bewijzen dat hij het pakket wel degelijk heeft teruggestuurd. De retourkosten bij een herroeping blijven ten laste van de koper. Na ontvangst en aanvaarding van de klacht bezorgt Materne-Confilux de koper per e-mail of telefonisch de details over de omruiling of de terugbetaling van de producten. Om de aanvraag juist te kunnen verwerken, wordt de klant gevraagd bij elke klacht een kopie van de factuur te voegen. De terugbetaling gebeurt via overschrijving. Elke vertraging van de levering van meer dan zeven werkdagen kan de annulering van de verkoop op initiatief van de consument tot gevolg hebben, op schriftelijk verzoek van zijn kant per aangetekende brief met een ontvangstbevestiging. De consument wordt dan vergoed binnen een termijn van maximaal veertien dagen, met de bedragen die hij tijdens de bestelling heeft overgemaakt. Deze clausule is niet van toepassing als de vertraging te wijten is aan een geval van overmacht (een staking bij de uitgever kan bijvoorbeeld beschouwd worden als een geval van overmacht). In een dergelijk geval verbindt de klant zich ertoe de website en zijn uitgever niet te vervolgen en af te zien van het recht op annulering van de verkoop zoals voorzien in dit artikel.

Artikel 16 - Garantie op de op deze website gekochte producten

Alle artikelen die op deze website worden gekocht, vallen onder de volgende wettelijke garanties, waarin art. 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek voorzien.

Garantie voor alle consumenten

De verkoper wordt geacht een goed te leveren dat conform is met de overeenkomst en is verantwoordelijk voor elk gebrek aan conformiteit tijdens de levering van het goed. De garantie van conformiteit kan worden uitgeoefend als er een gebrek zou bestaan op de dag dat het product in bezit wordt genomen.

Als het gebrek zichtbaar wordt binnen de 6 maanden volgend op die datum, wordt het verondersteld aanwezig te zijn geweest van bij de levering van het goed. Als die termijn van 6 maanden voorbij is, is het daarentegen aan de klant om te bewijzen dat het gebrek wel degelijk bestond op het moment van de inbezitname van het goed. Dat voorkeursrecht geldt niet als het niet compatibel is met de aard van het gebrek of de aard van het goed (bv. voedingsmiddelen).

Garantie op verborgen gebreken

De klant kan verzoeken om het recht op de garantie op verborgen gebreken uit te oefenen als de aanwezige gebreken niet te zien waren bij de aankoop, dateren van voor de aankoop (en dus niet voortvloeien uit bijvoorbeeld de normale slijtage van het product) en voldoende ernstig zijn (het gebrek moet het product hetzij ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het is bestemd, hetzij dat gebruik in die mate verminderen dat de koper het product niet gekocht zou hebben of het niet voor een dergelijke prijs gekocht zou hebben als hij weet had van het gebrek).

Klachten, aanvragen tot omruiling of terugbetaling voor een niet-conform product moeten worden ingediend per post of via e-mail naar de adressen die zijn vermeld in de wettelijke mededelingen van de website. De retourkosten voor de koopwaar zijn ten laste van de koper.

Als een geleverd product niet-conform is, kan het geretourneerd worden aan de verkoper, die zal overgaan tot de omruiling ervan. Als het niet mogelijk is om het product om te ruilen (product bestaat niet langer, uitgeput enz.) krijgt de koper het bedrag van zijn bestelling via overschrijving terugbetaald.

Artikel 17 - Archivering

Materne-Confilux zal de bestelbonnen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager archiveren en zo een betrouwbare kopie creëren. De digitale registers worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Artikel 18 - Omkadering van de voorwaarden

Als een bepaling van de Algemene voorwaarden onwettig, nietig of om eender welke andere reden niet toepasbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de Algemene voorwaarden en beïnvloedt ze de geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen niet. Deze voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Ze vervangen alle vroegere of huidige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De voorwaarden zijn niet overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf. Bij gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de Algemene voorwaarden kan een gedrukte versie worden opgevraagd van de algemene voorwaarden en alle mededelingen die in elektronische vorm plaatsvonden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze voorwaarden in het Frans moet worden opgesteld.

Artikel 19 - Kennisgevingen

Alle kennisgevingen en mededelingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of de privacyverklaring moeten schriftelijk worden opgesteld en persoonlijk, per aangetekend of gecertificeerd schrijven, via een nationaal erkende koeriersdienst met traceermogelijkheid of per e-mail naar de adressen vermeld in de wettelijke vermeldingen van de website worden bezorgd, met vermelding van uw naam, voornaam, contactgegevens en het onderwerp van de mededeling.

Artikel 20 - Klachten

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van de website, de dienst die op deze website wordt aangeboden of elke andere gerelateerde dienst, de pagina's van de website op eventuele sociale netwerken of de algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of de privacyverklaring moet worden ingediend binnen de 365 dagen na de datum van het ontstaan van het probleem dat aanleiding geeft tot de klacht, ongeacht enige wet of wettelijke bepaling die het tegendeel stelt. Als een dergelijke klacht niet binnen de 365 dagen wordt ingediend, zal ze voor altijd van rechtswege ontoepasbaar zijn.

Artikel 21 - Onnauwkeurigheden

Het is mogelijk dat de volledige website en de aangeboden diensten in beperkte mate onnauwkeurigheden of fouten bevatten of informatie die niet overeenstemt met de algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of de privacyverklaring. Bovendien is het mogelijk dat derden ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen aan de website of gerelateerde diensten (sociale netwerken enz.).

In een dergelijke situatie kan de gebruiker per post of e-mail contact opnemen met de uitgever van de website op de adressen vermeld in de wettelijke vermeldingen van de website met, indien mogelijk, een beschrijving van de fout en de locatie (URL), en met voldoende gegevens opdat we contact met hem kunnen opnemen.

Artikel 22 – Herroepingsformulier

In overeenstemming met artikel 47 van Boek VI van het Wetboek van Economisch recht, kan de Klant hieronder een standaard herroepingsformulier vinden voor een bestelling gedaan op de website, dat hij aangetekend en met ontvangstbewijs aan Materne-Confilux moet richten. Er wordt van uitgegaan dat de klant de kosten draagt om de goederen terug te sturen in geval van herroeping, en eveneens de kosten om de goederen terug te sturen indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, en dat die herroeping enkel kan plaatsvinden onder de in deze algemene verkoopvoorwaarden uiteengezette voorwaarden voor een herroeping.

Herroepingsformulier

(Gelieve dit formulier uitsluitend in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te verbreken.)


Ter attentie van Materne-Confilux (Materne) - Allée des Cerisiers 1 - 5150 Floreffe (info@materne.com)

In overeenstemming met artikel 53 van boek VI van het Wetboek van Economisch recht herroep/herroepen (*) ik/wij (*) hierbij de overeenkomst, die ik/wij (*) heb/hebben (*) gesloten voor de aankoop van de volgende goederen / voor de levering van de volgende diensten (*):
hieronder:

Besteld op (*) / ontvangen op (*):

Naam van de Klant(en):

Adres van de Klant(en):

Met vriendelijke groeten,

Handtekening van de Klant(en) (uitsluitend indien dit formulier op papier wordt overgemaakt)

Datum:

(*) Schrappen wat niet past.

Artikel 23 - Uitzonderingen op het herroepingsrecht

De website biedt de verkoop van de volgende Producten aan waarvoor het recht op herroeping niet kan gelden krachtens artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van Economisch recht: vruchtensappen of andere goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid. De klant erkent kennis te hebben genomen van dat overzicht, waaraan tijdens het verkoopproces herinnerd kan worden.

Alle rechten voorbehouden - 27 juli 2021

Gratis levering

gewoon thuisbezorgd!

Beveiligde betalingen

Bancontact / Visa / Mastercard

Verzorgde verzending

in een mooi pakket

Personaliseer uw boodschap

bij uw pakket